‘ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಅಲಂಕಾರ್’ Bantwal Deanery Altar Servers’ Convention held

Spread the love

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus.

Diocese of Mangalore
Diocese of Mangalore

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email