ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲೆರಿಕಾಂಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್- ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಹಾಮಾಸ್ ಝುಜಾ ಮಧೆಂ ಮಧ್ಯ ಉದೆಂತಿಕ್
ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗುಂಕ್ ಉಲೊ.

Bishop of Mangalore calls to pray for peace in the middle east amid Israel-Palstine Hamas war