ಸಿನೊದಾಚ್ಯೆ ಸಭೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆo ನವೆಂ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ್ | ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್ – 9 | Pentecost June 05, 2022

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಿನೊದ್ 2023 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಅದಿವೇಶನ್ | SYNOD 2023 study session 

Slogan Competition on World Environment Day, 5 June 2022 | Win Rs 5000 & Rs 3000 in 3 Categories