ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ 12 ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ತೇರ್ಸ್

ಫೆಬ್ರೆರ್ 19: ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ 450 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್’ ಲಾಗುನ್ ನಿರಂತರ್ ‘12 ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೊ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್’ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವ್ಹರಾಂ […]

Continue reading