ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Oct 12 : 2018 ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. […]

Continue reading