ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ -ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್

Dec. 24: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಡೆಲ್ಲಿ) ಹಾಣಿಂ  ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೊ ಶಿಲ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಹಾಂತುನ್ ‘ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್’ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ […]

Continue reading