ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾವ್ಣೆ ಆಂದೋಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ

March 6 : 2020 ಮಾರ್ಚ್ 02 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡವ್ಣೆ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಅನ್ನಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡವ್ಣೆ ಆಂದೋಲನ್ […]

Continue reading