ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ

By Fr Flavian Lobo ಮೇ 14, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಘರಾ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 400 ದಿಸಾ ಕೂಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲಾ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು […]

Continue reading