ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By Fr Flavian Lobo June 4, 2020  : ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ […]

Continue reading

ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By Fr Flavian Lobo June 4, 2020  : ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ […]

Continue reading