ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ 2020

Sep 9 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 2020 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿ […]

Continue reading