‘ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ’

Feb 2, 2021 : ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕದೆಲ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ […]

Continue reading