ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್

March 29 : ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮರಣ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2021 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.45ಕ್ […]

Continue reading