ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೆಂ ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

Jan 18 : ಅಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೆ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಸರ್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಅತಾಂ ಅಖ್ಯಾ […]

Continue reading