ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ

2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ […]

Continue reading