ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ 116ವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಾವೆರಾಪುರ

News & Pics: Vitori Karkal ಪಾಲಡ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ 116 ವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾವೆರಾಪುರ ಜೂನ್ 07 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಅ. ಮಾ. ದೊ. ಲುವಿಸ್ […]

Continue reading