ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣಿಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

Nov 13, 2018 : 450 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣೀಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು […]

Continue reading