ಥಿರಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ : ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ

Nov 5, 2016: ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ತಶೆಂ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 102 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್‍ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 […]

Continue reading