ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

❤️ Spread the love ❤️ |

Dec 26 : 2019 ದಶಂಬರ್ 24ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೆವಿಯನ್ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮಲಯಾಲಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ –ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಗಿತಾಂಕ್ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಟ್ವೆಂ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಮಟ್ವೊ ಕಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

 

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email