ಜುಬ್ಲೆವ್‍ದಾರಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ : ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ

ಡಿ. 08, 2017: 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ನವೆಂಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ […]

Continue reading