ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |
March 1 : ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾದೀನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜ , ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೊರ್ಟಾನ್ ಚಲೆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಸರ್ವ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫುಲಾ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ನ್ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್‍ಯಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಹೆಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  
Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment