ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 21 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಜಮಾತ್

ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 21 ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ 2021 ಅಕ್ತೋಬರ್ 26ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವ್ಹರಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| […]

Continue reading

ಪುತ್ತೂರ್ : ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ವರ್ದಿ : ಸಾಂ ಜೊಸೆಪ್‍ ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಳಾಚಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಾ ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ್ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕ್ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಅಕ್ಷರಾನಿಂ […]

Continue reading