ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಬಾಪಾನ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ […]

Continue reading

ಪುತ್ತೂರ್ : ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ವರ್ದಿ : ಸಾಂ ಜೊಸೆಪ್‍ ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಳಾಚಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಾ ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ್ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕ್ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಅಕ್ಷರಾನಿಂ […]

Continue reading

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

By Sunil Prashan Sep 26 : ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅದಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 25 ಆನಿ 26, 2021 ವೆರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ […]

Continue reading