ಪುತ್ತೂರ್ : ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ವರ್ದಿ : ಸಾಂ ಜೊಸೆಪ್‍ ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಳಾಚಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಾ ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ್ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕ್ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಅಕ್ಷರಾನಿಂ […]

Continue reading