GUIDELINES FOR DISPLAY IN CHURCHES

GUIDELINES FOR DISPLAY IN CHURCHES

ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಆಚರಣಾಂ ವೆಳಿಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವಾಪರ‍್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಹಿಶಾರೆ

Guidelines for Display in Churches (ENGLISH)

Diocese of Mangalore
Diocese of Mangalore