ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |

– ವರ್ದಿ : ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ತಾಕೊಡೆ

2020 ಫೆಬ್ರವರಿಚ್ಯಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 04:30 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚ್ಯ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಚೆಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಜ್ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ.

ಜುಸ್ತ್ 06:15 ಕ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್ವ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆರಲ್ದ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಘಟಕಾಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೆಮೀಜಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮೂಲ್ಕಿ, ಮೂಡಬಿದಿರೆಚೆ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಣಿಂ ಉಸಾರ್ಲಿಂ.. “ಮಾಕಾ ಖಂಚಾಯೀ ಸನ್ಮಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ ನಾ, ಅಪುಣ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ. ಮಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಮತ್ಯಾರ್ ದವರಿನಾ ಬಗಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವೊಯ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚಾ ಖಂಚಾಯೀ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಶಾಸಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸೆವಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ”, ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೋಯ್ಲಾಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಚೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಸ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮಾ|ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕ್ ಮೊಸ್ತು ಬಳಿಷ್ಠ್ ಅಸಾ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬೋ| ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್, ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಬಿತಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಾಮಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಸಾರ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ಜಣಾಂ ಮಾಜಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಯೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ದಾನಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ ತಶೆಂಸ್ ಘಟಕ್ ಹಂತಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಡಂದಲೆ, ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಸಿಸ್ತಿಣ್ ಐವಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಹಿತ್ ಕಾರ್ಡೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಆಂಡ್ರು ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ಮಾಯ್ ತಶೆಂಸ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿಚೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಇತರ್ ಘಟಕಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಕಿನ್ಕುಳೆ ನೃತ್ಯ ಆನಿ ಸ್ರೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ “ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೊ ಇತ್ಲೊ ಬೊರೊ ಗೀ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೃತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಡ್ಲಕೆರೆ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತಶೆಂಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ “ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email