ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |
By Sunil Prashan Sep 26 : ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅದಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 25 ಆನಿ 26, 2021 ವೆರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 45 ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ರ್ತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.
Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email