ತೆಲಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ದೀಸ್

❤️ Spread the love ❤️ |

News & Pics: Fr Anil Fernandes

ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ತೆಲಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಿ ಮಣಿಯರ್ಪಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜ್ ಹಾಂಣಿ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಚಾನ್ಸೆಲಾರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ದಿಯೊಕೊನಾ ಸಂಗಿಂ ಭೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

220 ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಮಣೀಯಾರ್ಪಾಣಾಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ನವ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಿಸಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆತಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ತೆಲಾಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಲಿಂ. ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಬಾಪಾಂನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಾ| ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ, ಮಂಗಳಾಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಹಾಂಣಿಂ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚಿ ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ| ದೊತೊರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಬಾಪಾಂನಿ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಗಾಯನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಂದಿಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಬಾಪಾಂನಿ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಃಕಿಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email