ಪುತ್ತೂರ್ : ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |

ವರ್ದಿ : ಸಾಂ ಜೊಸೆಪ್‍ ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಳಾಚಿಂ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಾ ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ್

2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕ್ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಅಕ್ಷರಾನಿಂ ಬರೈಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ 50 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣೆಕ್ ಆಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾ. ಫಾ. ಅಂತೋನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಬಾಪಾಂಚಾ ಸಪ್ಣಾ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರದ್ಯಾನ್ ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ನೀಜ್‍ರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸೊಪಾಣ್, ಪುತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ 1963ಂತ್ ಬೊಂಬೈಚೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಶಿಯಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ದವರ್ಲೊ. 8 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1971 ಮೇ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಹೊನರೆಬಲ್ ಶ್ರೀ ಧರಮ್‍ವೀರ್ ಹಾಣೆ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜೋಸೆಪ್ ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಳಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಅಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಡೊ| ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಜೆಲಿನಾ ರೋಚ್ ಪಯ್ಲಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೇ 1985ಂತ್ ಡೊ| ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಥಾಯಸ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೇ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ತಾಂಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೈಲೆಂ SSLC/PUC ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಕ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಯ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ 1996ಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ. 1989ಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆರ್ನಡಿನಾಚಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೆರ್ನಡಿನಾಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ 11-05-2017ಂತ್ ತಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ದಿಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೊವಿಡ್ 19ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾದೆಪಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ದೆವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಭೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನಾ, ಸಿರೋ ಮಲಂಕರ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಗೀ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾರ್ ಮಕಾರಿಯೊಸ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಕೆವಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೊ, ಸಾಂ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿಜಯ್ ಲೋಬೊ, ಸಾಂ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಭೌತ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಅ್ಯಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಾಂ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಾ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಚೊ ವಾರ್ಡನ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮರಿಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಬನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂ ತೋಮ್‍ಗುರು ಮಂದಿರಾಚೊ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸನ್ನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಾಣಿಂ ಸಹಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ದಾನಾ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಪತ್ರಾವೊ ಬಾಪಾನಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಚಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಅಯ್ಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾಚಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ನಿವಾರ್ನ್ ಅಜ್ ತಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂತ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ಚೆ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ದಾಕ್ತೆರ್, ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿ ನರ್ಸಾಂ, ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಬರಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಪಡೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂ ಜೊಸೆಪ್ ಆಫ್  ತಾರ್ಬ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ ಜಯರಾಣಿ ಎ., ಫಾ. ಪತ್ರಾವೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾ| ಫ್ಲೊರಿನ್ ಮಥಾಯಸ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜುಲಿಯಾನ ಡಿ’ಸೋಜ, ಮಾಯ್ ದೆ ದೆವುಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೌರಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೆಬಿಯನ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚಿ ವಾರ್ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನೆಟ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಡಾ| ಡೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲ ಇಮ್ಮಾಕುಲೆಟ್ ಹಿಣೆಂ ವಂದನಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email