ಭಾಗಿ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ

Spread the love

June 27, 2018 : ಜೂನಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. 50 ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಳಾಹಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email