ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಸ್ಮರಣ್

❤️ Spread the love ❤️ |

2020 ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ಸರ್ವ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಸ್ಮರಣ್’ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ 6.30 ವ್ಹರಾರ್, 8.00 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವ್ಹರಾಚೆ ಮೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾತಿ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.45 ವ್ಹರಾರ್ (ಪಾವ್ಣೆಂ ಪಾಂಚ್) ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email