ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

❤️ Spread the love ❤️ |

2020 ದಶಂಬರ್ 24ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್- ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಿತಾಂಕ್ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ನಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊವಿಡ್-19 ರೂಲಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ನಾ.

 

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email