ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ದಿಸ್ ಆಚರಣ್

❤️ Spread the love ❤️ |

2020 ಜನವರಿ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ದಿಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿ – ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಘರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬ್ರದರ್ಸಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.2020 ಜನವರಿ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ದಿಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿ – ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಘರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬ್ರದರ್ಸಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜುಸ್ತ್ 10 ವ್ಹರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್, ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಯುವಹಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶಹಿಲಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಪರೇಟರಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಕಾರ್ಪರೇಟರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ದೊಗಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಆದ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ಸಿ.ಜೆ. ಸೈಮನ್ ಹಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ವಿನಯ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಉದೆಂತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಕಣಾಂ ಆನಿ ಹೌಜಿ ಹೌಜಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email