ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |
2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಬಾಪಾನ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 51 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಘಾಲಿ. ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಪ್ ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‍ಸಮ್ ಹೋಮಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಿಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಜಾಯ್ಚಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಜಮಾತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಿ.  
Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment