ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

❤️ Spread the love ❤️ |

Oct 7 : 2020 ಅಕ್ತೋಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ 8.00 ವ್ಹರಾಚಾ ಮಿಸಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆ. ಮಿಸಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾತ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನಿಂ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‍ಸಮ್ ಘರಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಅಕ್ತೋಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಬೆಸ್ಪ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ದಾನಿಂಕ್ ವಾತ್ ದಿಲಿ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. “ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ತ್ರಿದುಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಲಿಕೆಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್, ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಲದಿನೆಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಉಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ ಮಾಯೆ, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆ ಮಾಯೆ ಆನಿ ಥಳಾಂತರ್‍ಕಾರಾಂಚೆ ಶೆಕಾಯೆ.

Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email