ರುಜಾಯ್oತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ದೀಸ್

❤️ Spread the love ❤️ |

Mangalore Feb 17, 2018: ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ದಿಸ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆನಿ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಮೆಜಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಬರೇಲಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಆ| ಮಾ| ದೊ| ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶಿಂ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಸಹಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಜಯಂತ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಜಗದೀಶ್, ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್, ಬಾಪ್ ರೊಕ್ಕಿ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

 

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಷ್ಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಜಾಯ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಚಲಯ್ಲೆ. ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿ, ಆಲ್ತಾರ್ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಲೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶೋಬಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವೆದಿಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಪ್ ಜಯಂತ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಆನಿ ಪೆÇೀರ್ಟ್ ವಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಪೆರ್Çರೆಟರ್ ಶ್ರೀ ಲತೀಫ್ ಹಾಂಕಾಂ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗುರ್ನ್, ಫಳ್‍ವಸ್ತು-ಪುಲಾಂ ದಿವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಫೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಿನಯ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೋಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಆನಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದ್ಯಾಂನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪನಿ ವಾವ್ರ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೀಸ್ ಬೋವ್ ಬರೊ ಸೊಭಯ್ಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email