ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ -ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್

❤️ Spread the love ❤️ |

Dec. 24: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಡೆಲ್ಲಿ) ಹಾಣಿಂ  ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೊ ಶಿಲ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಹಾಂತುನ್ ‘ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್’ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

– ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ರೆಕ್ಟರ್, ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email