ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

March 1 : ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾದೀನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜ , ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೊರ್ಟಾನ್ ಚಲೆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ […]

Continue reading