ಐಸಿವೈಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಚ್ವೆ ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಯುವಜಣ್’ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕ್ “ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ” ಸಂದರ್ಭಿಂ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 14 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕೃಷೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಭುಮಿಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೃಷೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ನೇಜ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ನೇಜ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.

ಸುಮಾರ್ 70 ಯುವಜಣಾಂನಿ ನೇಜ್ ಲಾವ್ನ್ ಕೃಷೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಹನ್ ಲೋಬೊ, ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಿ| ಪ್ರೆಫಿಲ್ಡಾ, ಸಿ| ಮೆಲ್ವಿನ್, ಬ್ರ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ,ಬ್ರ| ಪ್ರವೀಣ್, ಬೊಲ್ಲೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment