‘ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಿಣಿ ಭರ್ ಕರ್ಯಾಂ’ – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

❤️ Spread the love ❤️ |

ಮಾರ್ಚ್ 1 : ‘ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ; ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೊ, ವಾಂಚವ್ಚೊ ಆನಿ ಉರೊಂವ್ಚೊ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡವ್ಣೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್’ ಕರ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಹೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೂಣ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಿಣಿ ಭರ್ ಚಲಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚಿ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್, ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಬೆನ್ನಿಸ್, ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚಿ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಹಿಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ, ಪರಿಣಾಮ್ ಆನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕಶೆಂ ಆಡವ್ಯೆತ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೊ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಂದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾರ್ಚಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email