ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಘರ್ ಬಂದ್ಪಾಕ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್

❤️ Spread the love ❤️ |

ಜುಲಾಯಿ 17, 2018: ಫಾತಿಮಾ ಮಾಯೆಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೊ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ , ಫಾತಿಮಾ ಮಾಯಿ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆನಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಘಟಕಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೊತ್ಸೊವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮೇ 13 2017 ವೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಸಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಪೆರುವಾಯಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂ.ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೊಜ ಆನಿಂ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೊಜ,ಮುರುವ ಹಾಂಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚಾಕ್ ಯೋಜನ್ ಗಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದುಬ್ಲಿಕಾಂಯಿ ವೊರ್ವಿ ತಾಂಚಾಣ್ ಹೆಂ ಘರಾಚೆ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ಹೆಂ ಘರಾಚೆ ಕಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ.ವಿಶಾಲ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆ. ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಘಟಕನ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯಿನಾಂತ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊಂ. ಸಾರ್ವ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾಂ ಸೆವಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಕೆಲೊಂ ಆನಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪೈಟಿಂಗ್ ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚಣ್ ಕಾರ್ಯೆ ಜುಲಾಯಿ 8, 2018 ವೆರ್ ಜಾಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email