ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ

❤️ Spread the love ❤️ |

By Fr Flavian Lobo

ಮೇ 14, 2020 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಘರಾ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 400 ದಿಸಾ ಕೂಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲಾ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲು ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಕೊವಿದ್ 19 ಪಿಡೆವೆಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಘರಾ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಮನವೆ ಖಾಲ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಹಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email