ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

❤️ Spread the love ❤️ |

By Fr Flavian Lobo

June 4, 2020  : ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್, ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ನೊವೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಮಾ|ಬಾ| ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾ|ಬಾ| ಲಿಯೊ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಮಾ|ಬಾ| ಸಿರಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಾ|ಬಾ| ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ನೊವೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (ಮೇ 31) ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟೊವ್ನ್ ನಿಮಾಣೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email