ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ 2020

❤️ Spread the love ❤️ |

Sep 9 : ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 2020 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾತಾಚ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ. ಕೊವಿದ್ 19 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email