ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣಿಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

❤️ Spread the love ❤️ |

Nov 13, 2018 : 450 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣೀಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ರುಪಾರ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ 8.00 ವರಾಂಚೆ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ – ಊರ್ವ, ಕೂಳೂರ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಇಜಯ್, ತನ್ನೀರುಬಾವಿ, ದೆರೆಬೈಲ್, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಆನಿ ಬಜಾಲ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Director CCC Admin
Director CCC Admin

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email