ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡಾವ್ಣೆ ಆಂದೋಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ

❤️ Spread the love ❤️ |

March 6 : 2020 ಮಾರ್ಚ್ 02 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡವ್ಣೆ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಅನ್ನಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಆಡವ್ಣೆ ಆಂದೋಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ದೊನೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 600 ಕೀ ಚಡ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಆಂದೋಲನ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಪೋಲಿಸ್ ಕಮಿಷನರಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್, ಸಾಂ ಆನ್ನಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ರುಜಾಯ್ ಪರತ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email