ಐಸಿವೈಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಚ್ವೆ ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಯುವಜಣ್’ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕ್ “ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ” ಸಂದರ್ಭಿಂ ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 14 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ […]

Continue reading