ರೊಸಾರಿಯೊ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 45ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ

Photos : Stanly Bantwal May 5 : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಜರುಗುವ ವಿವಾಹವೆಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅತೀ ವೈಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ […]

Continue reading