ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಕ್ಯಾಪ್‍ಸೆಲ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಾರಾಡೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 01, […]

Continue reading