Diocesan Catechism Day Celebration:87 Top Scorers in 10std Catechism Examination Felicitated. Golden Jubilee Year of Mangala Jyothi inaugurated

❤️ Spread the love ❤️ |

MANGALURU, MARCH 05: Mangala Jyothi, the Diocesan Biblical, Catechetical, Liturgical Centre, Bajjodi celebrated Catechism Day 2022-23 at the diocesan level on Sunday, March 05, 2023 at Shanthi Kiran Pastoral Centre, Bajjodi, Mangalore.

Report & Photos: Fr Anil Fernandes, CCC Mangalore

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್:
 ಊಂಚ್ಲೆ ಆಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 87 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್. ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆo ಭಾಂಗ್ರಾಳೆo ವರಸ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಾರ್ಚ್ 05: ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ-ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಬೈಬಲ್, ದೇವ್‌ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 05 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾoತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಧಾವೆ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆ ಆಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 87 ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಣಿo ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿoಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಡಾ| ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಸೊಜ್, ಮನೊಶಾಸ್ತಿç ಹಿಣೆಂ “ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬರೊ ಸಂಬoಧ್ ರುತಾ ರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗಾ್ಯಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ” ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ಯಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಬರಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಟಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಸಿಇಒ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೈಜಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ನವ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಬೂಕಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಶೆರಾ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಚಾದೊ, ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆನಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ಉದಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ ಮೇರಿವೇಲ್ ಪ್ರೌಡ್‌ಶಾಲಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಂತ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಸಿಬಿಎಸಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಚೆಲ್ ಮರಿಯಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿo ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಲಿಸಾಂವಾo ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಸಭೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲೊ.

ಬಾಪ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಶೆರಾ ಹಾಂಣಿo ಕಾನಡಿ ಆನಿ ಆಂಗ್ಲ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ್ಯಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿo.
ಎಟಿಸಿ ಆನಿ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೊತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟಿಯ್ ಹಂತಾಚೆ ಮೌಲ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ನವೆ ಬೂಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ.

ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆo ಭಾಂಗ್ರಾಳೆo ವರಸ್ (1973-2023)
ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆo ಭಾಂಗ್ರಾಳೆo ಲಾಂಚನ್ ಆನಾವರಣ್ ರ‍್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡವಳೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಿಂಬoದಿ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾoಕ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಉಲ್ಲಸಿಲೆಂ.

ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ದೇವುಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾoನಿ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆೆವೊಟಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವರ‍್ಯೊ: ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್. ಕೆನರಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

Most Rev. Dr Aloysius Paul Dsouza, Bishop Emeritus, Diocese of Mangalore celebrated the Holy Eucharist and presided over the felicitation programme. 87 catholic students who scored highest in the 10 standard Catechism Examination 2022-23 were felicitated. 

Dr Caroline Dsouza, Neuro-psychiatrist delivered a motivational talk on the “Role of Parents and Children in building a better relationship in the family.” Many parents and students clarified their doubts and sought expert knowledge on various aspects of life.

Chief Guest Mr Nigel Fernandes, CEO, ATC Publishers, Bangalore, Mr Richard Alvares, (Co-ordinator, New Value Education Book), Rev. Fr Antony Shera, Secretary, Catholic Board of Education, Fr Boniface Pinto, former director of Mangala Jyothi, Fr Vijay Machado, Director, Mangala Jyothi, Fr Vincent Sequeira, Secretary, Bible Commission and Assistant Director, Mangala Jyothi and Fr Uday Fernandes, Principal Milagres Central School, Mangalore were the dignitaries present among the students and their parents.

Sumanth Dominic Pereira,  Maryvale High School, Kinnigoli and Rachel Maria Pais,  St Agnes CBSE School, Bendur shared their experiences of Catechism Classes in the parishes and Schools and the role of value education classes in their life.

Rev. Fr Antony Shera felicitated the catechism teachers who won the prizes in the essay competition held in English and Kannada.

A new set of Value Education books published by ATC and Mangal Jyothi for the All-India level were released on this occasion. The donors and sponsors of the books were felicitated.

Inauguration of Golden Jubilee Year of Mangala Jyothi (1973-2023)

Most Rev. Dr Aloysius Paul Dsouza along with other dignitaries inaugurated the Golden Jubilee Year of Mangala Jyothi by unveiling the golden logo of Mangala Jyothi.

Bishop appreciated the former and present directors of Mangal Jyothi for growing and nurturing the centre and making a brand name in proclaiming the Good News of the Lord.  Bishop also greeted all the top scorers and their parents.

The programme was compered by Mr Lancy Ammembal and assisted by the members of the Commission for Catechetics and Bible and Mangala Jyothi Staff members.

Photo Gallery

Vijay Dsouza
Vijay Dsouza

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email