Easter Vigil to spread New Light, Constitution of India – Now in Kannada Script Konkani

❤️ Spread the love ❤️ |

Media Release

Mangaluru, Apr. 14: We are a great nation and to us we have given to our self a great Constitution. Need of the hour is to understand our constitution and thereby to serve our nation at the best. Educated Indians need to reach out to the underprivileged, the last, least and the lost. In this mission of becoming the voice of the voiceless, knowledge of our constitution and its provisions is the greatest support and the strength.

Indian constitution, as we all know is not only a legal document instead it is an instrument of social change. After a long struggle with the white masters we have won our freedom, the fruits of our freedom struggle have to be shared with all, especially with those who were discriminated against for long. Unless we reach out to those who are still outside the protection circle our tryst with destiny will not be fulfilled in complete. Knowing our constitution will enable us the spirit behind its formation, its gifts and guarantees to common man. By knowing our constitution, undoubtedly we will become better and responsible citizens of this great nation and its lesser privileged. It is also a known fact that to be a responsible citizen one must have a clear picture of his rights and duties.

The Catholic Bishops conference of India therefore want every person studying under its institutions and especially Christians, to make an earnest attempt to learn and understand the constitution, its provisions and other aspects related to it. The Mangalore Diocesan Commission for lay faithful has taken a step forward. Under the dynamic leadership of Very Rev Fr J B Crasta it has published the entire constitution of India as translated into Kannada Script Konkani. Renowned Translators Prof Stephen Quadros Permude and Smt Gladis Quadros Permude have done the translation.

The Book will be released on 20 April after the Easter Vigil all over the diocese of Mangalore. The main programme will be held at The Holy Rosary Church Bolar (Cathedral of the Diocese of Mangalore) and The Bishop of Mangalore Most Rev Dr Peter Paul Saldanha will release the book in the presence of Shri Roy Castelino and Shri Sushil Noronha, Co Convenor and the Secretary of the Diocesan Citizens Awareness and Development Committee respectively.

This book with 435 pages will be made available for Rs 200.00 only and to those who order for the books on or before 20.04.2019 the book will be given only for Rs 100.00

For further information – Fr J B Crasta – 9448724276


 

ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಬಳಾಂತ್ ಭರ್ತಾ ತೊ ಪವಿತ್ರ್‍ಪುಸ್ತಕ್ ಏಕ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ನಾಗರೀಕ್ಪಣಾಕ್ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ತರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ನಾಗರೀಕ್‍ಪಣಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್ಯೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಭಂಗ್ ಜಾತಲೆ.

ಲಾಂಬ್‍ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತಾಂನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 1947 ವೆರ್ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚೊ, ಧರ್ಮಾಚೊ, ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ತಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಪಿತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ಗವ್ರವಾಚಿಂ, ಸಮಾನತೆಚಿಂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಭಾವ್‍ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಮಾಂಡ್ಲಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಜಾಗತಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ‘ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಆಸುಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಜರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ವಾಯ್ಟುನ್ ವೆತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸುಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಜರ್ ಬರ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಂಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿ.

‘ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಶೆಳಿಯಾಂನಿ ವಳ್ವಳ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ’ ರಾಯಾಳ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಬಳ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ನಾಶೆಂ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮಾಸಮಿಪಣಾನ್ ಉರಾಜೆ ತರ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಶೆಳಿಯೊ ಚರಯ್ತಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಬ್ಳೆಸಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕುಂಕ್‍ಯಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಬಹುತ್ವಾಚೊ. ಸಭಾರ್ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಭಾಸೊ, ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಕಾತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರೀಕಾಂಚಿ ಆರ್ತಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶಯ್‍ಕ್ಷಣಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆಚಿಂ ಫಳಾಂ ಎಕಾದ್ರ್ ಸಮಾಸಮಿಪಣಾನ್ ಲಾಬಾಜೆ ತರ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾಂ ದೋನ್ ಥರಾಂಚೆ ದಿಷ್ಟಾವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಆಸಾ ತೊ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಲಾ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಾಪರ್ನ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಜೆ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಉಬಿ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂಸ್ರಾಚೆ ವರ್ತೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದೀಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಸಾ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಅನಿತೆಕ್ ಆನಿ ಧಮ್ಕಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ, ಆರ್ತಿಕ್ ನಿಸ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾಂಡಾವಳಿಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಸಕಯ್ಲಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲಾಬೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂದೀಜಿನ್ ದೆಕ್ಲಲೆಂ ಸಪಣ್ ಖರೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಚಿಂತಪ್. ದೋನ್‍ಯಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ಸಾಕಾರ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭಾರತ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಭುಂಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕøತಿ. ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿ, ಭಾಶೆ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದೇಶ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾನಾಂ ‘ವಸುಧಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಟಮ್’, ‘ಸರ್ವ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸುಖಾನ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಲಾಬುಂಕ್’ ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಹೊ ದೇಶ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಖರೆಂ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಆಮಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ‘ದೊಕುಮೆಂತ್’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತೆÀರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಿಣೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಸತಾಂ, ತತ್ವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಭಾಜೆ ತರ್ ಆನಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿ ಉಬೆಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಮಿ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ಅರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜೆ. ‘ಸಾಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕತಾ’ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಧಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಮಹಾನ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜೆಜ್ವಿತ್, ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್, ಬೆನಗಲ್ ಶಿವರಾವ್, ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಲ್ಯ ಅಸಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಂತೋನಿ, ಜಾನ್ ಮತ್ಥಾಯಿ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಖಂಡಿತ್.

‘ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸತ್, ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಾ ್ಯ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾವಿಶಿಂ ಭ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ‘ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚುಕಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್‍ಯಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜಯ್.

ಭಾರತಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಗತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸದಾಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ವಳಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ವಳಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ (ಸಿಬಿಸಿಆಯ್) ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚಿ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯಾಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಿಬಿಸಿಆಯ್‍ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆÀಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪ್ರೊ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಖಾಂ ಜಾಗೃಣೆ ರಾತಿಂ (20 ಎಪ್ರಿಲ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ) ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹೊ ಸುಮಾರ್ 425 ಪಾನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಕತ್ ಶೆಂಭೊರ್ (100.00) ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 200.00 ರುಪೊಯ್ ಆಸ್ತಲೆ.

ಸಂವಿಧಾನಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೆನರಾ ಕಥೋಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಯಾಮನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಆಮಿ ಸಹಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಟ್ಯೆತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ – 9448724276

Director CCC Admin
Director CCC Admin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email