ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

Spread the love

ಕ್ಯಾಪ್‍ಸೆಲ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಾರಾಡೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 01, ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕೋಪರ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಯುವಜಣ್ ಸಬಲೀಕರಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹಾಣೆo ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತುಮಿ ಸಮಾಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್‍ರ್ನ್ ದೆಶಾಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಚೆಂತ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ತಸಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉನ್ನತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾoವಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಂದ್ಪಸಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ ಪರಿಹಾರ್.
ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಹಾಣೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಯ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೆಂ ಅಕ್ರಮಣಾಂ ಚಡ್ತೆತ್ ಅಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೇಶಾಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್‍ಪಣ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪೆರಿಸಾನ್ ದೇಶಾಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊಂ ವಾಂಟೊ ಆಮಿ ದೇಶಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ವೆದಿರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ| ಬಾ| ಒಜ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಪ್ರಫೆಸರ್| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕ್ಯಾಪ್‍ಸೆಲ್ ವಾರಾಡೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ವಾರಾಡೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಸಿಸ್ಸಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಮಾ| ಬಾ| ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆನಿಸಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈಸನ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಯನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Diocese of Mangalore Author
Diocese of Mangalore Author

Post a comment

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email